Czwartek, 28 maja 2020 roku
Imieniny: Augustyn, Jaromir
BFG

Gwarancja depozytów

BFG
Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Siedlcach, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.711 z późn. zm. )Wysokość gwarancji - równowartość 100 000 euro 


Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Ochronie nie podlegają depozyty:
 • skarbu państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego),
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5 % akcji banku

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Waluta wypłaty środków gwarantowanych.


Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku.


Termin wypłaty środków gwarantowanych.


Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie później niż w terminie 3 miesięcy od momentu kiedy deponenci nie mogą wypłacić środków (zawieszenie działalności banku). Za zgodą sądu okres ten może być przedłużony


Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:
 • Wypłaty są prowadzone najczęściej w placówkach upadłego banku, zgodnie z ustalonym terminarzem.
 • Środki gwarantowane, nieodebrane w trakcie wypłat prowadzonych przez syndyka lub zarządcę, mogą być odebrane bezpośrednio od BFG w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?


Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów.


W oparciu o informacje www.bfg.pl

STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  OPROCENTOWANIE  |  LINKI  |  KONTAKT
Designed by RTG  
logowanie